Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

POLI-FARBE FOLTBENZIN

Poli-Farbe
Nem értékelt
Szállítási díj: 472 Ft
Várható szállítás: 2023. december 05.
A Poli-Farbe foltbenzin festett, vagy festendő terület előkészítésére, tisztítására alkalmas. Zsíros, olajos alkatrészek tisztítására, textil és bőrök tisztítására, valamint egyéb háztartási célokra javasoljuk.
KISZERELÉS
1l
Szín
Színtelen

Leírás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Festett, vagy festendő terület előkészítésére, tisztítására. Zsíros, olajos alkatrészek tisztítására, textil és bőrök tisztítására, valamint egyéb háztartási célokra.

FELHASZNÁLÁS

Tisztítás céljából a felhordás történhet szórópisztollyal, mártással, ecseteléssel. Textíliák tisztításánál egy Poli-Farbe foltbenzinnel átitatott ronggyal dörzsöljük át a felületet. Maradéktalanul elpárolog a felületről. 

Adatok

ÖSSZETÉTEL

30% és ennél több alifás szénhidrogének, 5% alatt aromás szénhidrogének.
Veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C6-C7, izoalkánok, ciklikusok, <5% n-hexán.

BIZTONSÁGI ADATOK

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A köd, gőzök, permet belélegzése tilos.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező.
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

Robbanásveszélyes!
Lobbanáspont: 15 °C.
Kemler szám: 33.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 2 évig.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!