Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

POLI-FARBE LAKKBENZIN HÍGÍTÓ

Poli-Farbe
Várható szállítás: 2024. június 18.
Elérhetőség: Előrendelhető

A Poli-Farbe lakkbenzin hígító kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas.

Szín
Színtelen
KISZERELÉS
1l

Leírás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas.

FELHASZNÁLÁS

A Poli-Farbe lakkbenzin hígítót a kívánt konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a megfelelő festékfajtához hozzákeverni. A Poli-Farbe lakkbenzin hígító használható festőszerszámok mosására. Festés előtti zsírtalanításra kevésbé alkalmas.

Adatok

ÖSSZETÉTEL

Veszélyes összetevők: Nafta (ásványolaj), C6-C13; Propán-2-ol; n-Butil-alkohol; Izobutanol.

BIZTONSÁGI ADATOK

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.    
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁY

Robbanásveszélyes!
Lobbanáspont: 23 °C fölött.
Kemler szám: 33.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 2 évig.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!